Algemene voorwaarden

  1. Organiserende instantie:

Zwemschool Aquayara B.V. (hierna te noemen Aquayara) is gevestigd in Almere, Operetteweg 102, 1323 VE ALMERE. Staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere / Lelystad onder de holding van Aquayara B.V. met kvk nummer 39094648.

BTW indentificatienr: 817862110.

  1. Opleidingseisen zwemdiploma’s:

Aquayara leidt op voor diverse zwemdiploma’s overeenkomstig de Bepalingen/Richtlijnen en Examenprogramma’s, Zwemdiploma’s van de ENVOZ voor international survival zwemdiploma’s (ENVOZ). De zwemschool is een erkend opleidings- en exameninstituut welke onder toezicht staat van de ENVOZ.

  1. Inschrijven van klant:

3.1       Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en het inschrijfgeld is voldaan.
3.2       Aquayara behoudt het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de inroostering van de zwemlessen qua lesdag en tijdstip.

  1. Betalingen:

4.1       Inning van het lesgeld geschiedt per automatische incasso op de eerste van de betreffende maand. Indien het niet mogelijk is om te incasseren, dan ontvangt u een herinnering binnen twee weken. In dit geval zullen er bijkomende kosten van € 2,50 in rekening worden gebracht. Indien de betaling daaropvolgend niet binnen een termijn van twee weken is voldaan, zijn wij genoodzaakt uw kind niet meer toe te laten tot de zwemles.
4.2       Contributie anders dan via automatische incasso: indien u ervoor kiest om de contributie maandelijks zelfstandig te voldoen dan dient het juiste bedrag altijd voor de eerste van de nieuwe maand te voldoen via de Ideallink die u van ons ontvangt, behalve indien anders afgesproken. Bij een zelfstandige betaling zijn de kosten € 2,50 meer per maand. U krijgt hiervoor geen factuur toegestuurd. Betalen tussen de 1e dag van de maand en de 15e brengt bijkomende kosten met zich mee van € 2,50. Betalen tussen de 16e en 31e van de maand brengt bijkomende kosten van € 5,00 met zich mee. Indien de betaling daaropvolgend niet binnen een termijn van twee weken is voldaan, zijn wij genoodzaakt uw kind niet meer toe te laten tot de zwemles.
4.3.    Het lesgeld is gebaseerd op 44 lessen of (bij tweemaal les per week) 88 lessen per jaar. Elke maand (of kwartaal) betaalt u dus een gemiddeld, vast bedrag. De ene keer heeft een maand vijf weken en de andere keer 3 weken. Het bedrag blijft echter gelijk! In de zomerperiode is de zwemschool drie van de zes weken in de zomervakantie gesloten. U betaalt ook in deze maanden gewoon lesgeld, dit komt door gemiddelde jaarbedrag wat wij hanteren.
4.4       Verrekening bij afwezigheid door ziekte, langer dan drie lessen, zal plaatsvinden op basis van een bewijs van een dokter of zorgverlener, mits op tijd doorgegeven. Achteraf verrekening is niet mogelijk.
4.5       Annuleren van zwemlessen voor kinderen in een groepje van max. 2 of privéles dient 48 uur van tevoren bij de zwemschool te zijn aangegeven zodat verrekening kan plaatsvinden. Annuleringen binnen 48 uur of achteraf komen niet voor restitutie in aanmerking.

Het annuleren dient altijd schriftelijk (via email) aangegeven te worden.

4.6       Mochten de lessen niet door kunnen gaan wegens een technisch mankement of iets van dergelijke aard, zullen wij proberen u hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Uiteraard zal in beide gevallen deze les dan verrekend worden met de volgende betalingstermijn of indien mogelijk een optie creëren om de les in te halen.

  1. Parkeerbeleid:

5.1      In Lelystad is het parkeerterrein geen eigendom van Aquayara en dient u te parkeren in de aangegeven zones. In Almere Stad dient u in de parkeervakken te parkeren of tegen de grasstrook aan.
5.2       Indien u op de fiets komt, plaats deze dan in de daarvoor bestemde fietsenrekken en niet op een andere plaats.

  1. Opzegtermijn

De opzegging dient schriftelijk te geschieden waarbij als opzegtermijn 1 maand gehanteerd wordt.

  1. Gedragsregels:

7.1       De leerling dient een paar minuten voor aanvang van de les omgekleed aanwezig te zijn, zodat de zwemles op tijd kan beginnen. De leerling wordt uit de kleedkamers gehaald door de instructeur of instructrice en daar ook weer terug gebracht. De ouders/begeleiders zijn voor en na de zwemles verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen in de kleedkamer en in de rest van het gebouw. Bij het later dan 10 minuten verschijnen in de zwemles zal de les als afwezig genoteerd worden. Bij het later dan 20 minuten verschijnen in de zwemles zal de leerling geweigerd worden.
7.2       In het gehele gebouw en op het terrein van Aquayara is het verboden te roken en/of alcohol te nuttigen. Wilt u zo vriendelijk zijn uw sigaret voor het betreden van het terrein te doven en in de daarvoor bestemde bak te deponeren en niet op de grond.
7.3       Vanaf het moment dat u de kleedkamers wilt betreden, zijn schoenen i.v.m. de hygiëne ver- boden. U wordt verzocht deze te plaatsen in de rekken naast de deur van de kleedkamer. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders! Kinderwagens, buggy’s e.d. gelieve buiten de kleedkamers laten staan.
7.4       Vaders dienen met hun kinderen naar de heren kleedkamer te gaan, moeders naar de dames kleedkamer.
7.5       Kinderen die niet hoeven te zwemmen maar wel aanwezig zijn in het gebouw dienen door ouders/begeleiders in de gaten gehouden te worden. Geluidsoverlast dient beperkt te blijven.
7.6       Het dragen van sieraden (dus ook oorbellen) is tijdens de zwemles verboden!
7.7       Het gebruik van shampoo is vanwege gevaar voor gladheid verboden!

7.8       Het maken van foto’s en filmmateriaal is buiten de eerste les en het afzwemmen om niet toegestaan i.v.m.             privacy van de andere kinderen en het personeel.

7.9      Bezoekers van Aquayara dienen zich te houden aan deze gedragsregels (7.1 t/m 7.8) en dienen alle door het personeel van Aquayara gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van het gestelde onder deze punten kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemactiviteit zonder recht van enige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde lesgeld. Aquayara houdt zich het recht voor om bij het overtreden van de gedragsre- gels de betreding van het gebouw en terrein van Aquayara te ontzeggen. Verbaal en lichamelijk geweld, discriminerend gedrag en het bedreigen van medewerkers of van andere bezoekers wordt niet getolereerd. In deze gevallen wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

8          Aansprakelijkheid Aquayara

De directie van zwemschool Aquayara is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van uw persoonlijke eigendommen binnen/buiten het zwembadgebied.

Privacybescherming:

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van klant- en van Aquayara behandeld. Tenzij Aquayara krachtens de wet hiertoe verplicht wordt.

Slotbepaling:

Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.